Envac-avtalet i praktiken

Envac-avtalet om service på sopsugsanläggningar och tillhörande tankar började gälla i februari. Samfälligheten Riberstad kommer halvårsvis att få en sammanställning från Envac om vilka större åtgärder som har vidtagits rörande de olika tankarna under perioden. Däremot kommer samfälligheten inte att få kostnaderna specificerade.

Halvårsvis kommer samfälligheten även att få en sammanställning av hur stor del av kostnaderna som är hänförbara till de enskilda tankägarna respektive samfälligheten. Detta för att samfälligheten ska kunna uppdatera den fördelningsnyckel som bestämmer hur stor del av avtalet som ska belasta tankägarna respektive Riberstad. Om en större del kommer att ligga på tankägarna än tidigare kommer detta att kompenseras via sänkta samfällighetsavgifter. Kostnaderna för tankägarna gällande sopsugen kommer därmed att bli relativt konstant.

Restavfallstanken hos samfällighetsföreningen Sundet imploderade under sommaren. Envac har ombesörjt utplacering av kärl och ansvarar helt för byte av tank. Tanken kommer att kunna bytas utan grävning eftersom den gamla tanken plockas upp i delar och den nya sätts ihop under jord i det befintliga hålet. På grund av Envac-avtalet kommer ingen extra kostnad att belasta samfälligheten Sundet på grund av tankbytet.

Hastigheten sänks utanför skolorna i Västra Hamnen

Samfällighetsföreningen Riberstad har länge önskat sig en lägre maxhastighet för bilar utanför Västra Hamnens skola. Nu ser det ut att bli verklighet! Kommunen skriver:

  • ”Efter ett beslut i Tekniska Nämnden ska alla grundskolor i Malmö få hastighetsbegränsning 30 km/h. Detta ska genomföras successivt under 2016 och 2017. I västra hamnen planeras hastighetsbegränsningarna utanför skolorna att införas under sommaren.”

Dags för årsstämma 2015: Läs årsredovisningen för 2014

Årsstämma i samfällighetsföreningen Riberstad kommer att hållas den 28:e april klockan 19:00 i Kockum Fritids lokaler. Alla medlemmar hälsas välkomna.

För att representera en bostadsrättsförening vid en omröstning krävs fullmakt från, samt registreringsbevis för, bostadsrättsföreningen.

Material inför stämman: Samfällighetsföreningen Riberstads årsredovisning 2014

Lagning av sopsugarna – sopkärl i norra delen av området

Malmö kommun har beställt en ny tank till sopsugsrummet vid/under Hamnkontoret. Fram till dess att den nya tanken finns på plats, så används sopkärl vid Hamnkontoret.

I södra sopsugen finns det ett läckage som ska lagas. Lagningen beräknas inte ta lång tid, så där planerar man inte för att sätta ut sopkärl. Enligt planerna sker lagningen med start det 16:e april.

I norra sopsugen ska sektioneringsbrunnar utanför Pizzeria 01 flyttas från gatans mitt, så att man i framtiden inte behöver stänga av hela gatan för att göra en lagning. Denna lagning startar när södra sopsugen är lagad, och kommer att ta längre tid, så i norra området kommer sopkärl att sättas ut under en tid.

 

Fasadrenovering av Havshuset

Sedan den 1:a februari pågår fasadrenovering av fastigheten Sundspromenaden 29-31. Arbetet med norra, östra och södra fasaden kommer att vara avslutade till ungefär byggsemestern dvs 7 juli, då ställningar kommer att börja demonteras. Dock kommer en ställning på norra fasaden vara kvar, utan bomlag och väderskydd.

Under byggsemestern äger ingen aktivitet rum.

From 4 augusti kommer arbetet på västra fasaden att påbörjas  och ställningar resas. Arbetet skall vara avslutat 19 december.

Under hösten kommer samtidigt Skanska bygga om fasaderna på 5 egnahemshus längs Salongsgatan 40 A-E. Här kommer arbetsområdet avgränsas med säkerhetsstaket. Detta arbete planeras också vara avslutat den 19:e december.

Skanska parkerar inga bilar på Salongsgatan eller Sundspromenaden. Däremot kommer frekventa transporter med material etc utföras inom närområdet. Vid hård vind kan också ställningarnas väderskydd förorsaka oväsen. Vi ber om er förståelse.