Fasadrenovering av Havshuset

Sedan den 1:a februari pågår fasadrenovering av fastigheten Sundspromenaden 29-31. Arbetet med norra, östra och södra fasaden kommer att vara avslutade till ungefär byggsemestern dvs 7 juli, då ställningar kommer att börja demonteras. Dock kommer en ställning på norra fasaden vara kvar, utan bomlag och väderskydd.

Under byggsemestern äger ingen aktivitet rum.

From 4 augusti kommer arbetet på västra fasaden att påbörjas  och ställningar resas. Arbetet skall vara avslutat 19 december.

Under hösten kommer samtidigt Skanska bygga om fasaderna på 5 egnahemshus längs Salongsgatan 40 A-E. Här kommer arbetsområdet avgränsas med säkerhetsstaket. Detta arbete planeras också vara avslutat den 19:e december.

Skanska parkerar inga bilar på Salongsgatan eller Sundspromenaden. Däremot kommer frekventa transporter med material etc utföras inom närområdet. Vid hård vind kan också ställningarnas väderskydd förorsaka oväsen. Vi ber om er förståelse.

Kallelse till stämma 2014-04-24

RIBERSTADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE

Styrelsen för Riberstads Samfällighetsförening, Malmö kommun kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma 2014-04-24 klockan 19.00  i Kockum Fritids konferensanläggning, Västra Varvsgatan.

Föredragningslista

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Godkännande av dagordning
 5. Frågan om stämman har blivit behörigen utlyst
 6. Godkännande av röstlängd
 7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 8. Styrelsens och revisorernas berättelser
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Fråga om val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 18. Stämman avslutas

För att representera en bostadsrättsförening vid en omröstning krävs fullmakt från, samt registreringsbevis för, bostadsrättsföreningen.

Välkomna!

Status för lagningen av stoppet i södra sopsugen

Under de senaste arton månaderna har samfällighetsföreningen Riberstad drabbats av flera omfattande stopp i sopsugarna i södra Bo01-området. Den södra sopsugen står stilla sedan i somras, vilket innebär att boende i södra delen av södra Bo01-området för närvarande använder sopkärl.

Anledningen till stoppet i den södra sopsugen är två på varandra följande haverier.

Haveri nummer ett: En knutpunkt där sopsugsrör möts under gatan nära Salongsgatan 15 drabbades av läckage. Den öppna dagvattenrännan i närheten lutar väldigt lite, vilket leder till att det ofta står vatten i rännan. Dagvattnet har sipprat ner i marken och fyllt sopsugsrören med vatten, eftersom det har funnits sprickor i knutpunkten eller sopsugsrören. Detta läckage har åtgärdats.

Haveri nummer två: Dockningspunkten vid hamnkontoret vattenfylldes. Vatten från hamnbassängen rinner in i sprickor i sopsugsrören, vilket gör att sopsugsbilarna suger vatten i stället för sopor.

För att komma tillrätta med det senaste haveriet krävs en omfattande lagning. Riberstads styrelse har i dagarna fått in en offert för lagningen. En lagning relaterad till haveri nummer två kan dock komma att dröja, eftersom det rör sig om mycket pengar och det är många parter inblandade i diskussionerna: Malmö Stad, Samfällighetsföreningen Riberstad, Envac och försäkringsbolaget som sopsugen är försäkrad hos.

Uppdatering 2013-11-23: Samfällighetens styrelse jobbar för att lösa sopsugsproblemen på ett för medlemmarna så fördelaktigt sätt som möjligt. Diskussion med kommunen och Envac pågår.

Uppdatering 2014-03-02: Kommunen har enligt Envac beställt grävning för reparation av dockan nära hamnkontoret. Preliminär tidplan:

 • Arbetet påbörjas vecka 9 med uppgrävning runt dockan och rörledningen.
 • Byte av trasiga rör sker vecka 10.
 • Återställning vecka 11.

Södra sopsugen avstängd – igen

Den södra sopsugen i södra Bo01-området är avstängd på grund av att det har kommit in vatten i systemet.

 • VA Syd har satt ut ersättningskärl.
 • Envac (företaget som har installerat sopsugen) kommer att försöka hitta orsaken genom filmning i rören den 8:e juli.
 • Om orsaken hittas så kan eventuellt delar av den södra sopsugen börja användas igen utan att invänta lagning av den söndriga delen.

Vi återkommer när det finns mer att berätta / Styrelsen i Riberstads samfällighetsförening

Sopsugs-råd

Sopsugen är bekväm att använda, när den fungerar som den ska. För att den ska fungera så bra som möjligt, se till att bara slänga rätt typ av skräp i sopsugen:

 • Sopsugen är endast avsedd för rent hushållsavfall (och någon enstaka skitig förpackning som inte är för stor, tung och hård).
 • Kasta inte glas i sopsugen! Glas ska slängas i förpackningsinsamlingen alternativt lämnas som grovsopor.

Dags för årsstämma

Den 24:e april klockan 18:30 är det dags för årsstämma i Kockum Fritids konferenslokaler. Kallelsen nedan kommer även att skickas ut med brev.

RIBERSTADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE

Styrelsen för Riberstads Samfällighetsförening, Malmö kommun kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma 2013-04-24 klockan 18:30 i
Kockum Fritids konferensanläggning, Västra Varvsgatan
.

Föredragningslista

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Godkännande av dagordning
 5. Frågan om stämman har blivit behörigen utlyst
 6. Godkännande av röstlängd
 7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 8. Styrelsens och revisorernas berättelser
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Fråga om val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 18. Stämman avslutas

Bokslutsmaterialet läggs så fort som möjligt ut på www.riberstad.se före stämman och finns även tillgängligt i utskriven form på stämman. Titta gärna igenom materialet innan stämman.

För att representera en bostadsrättsförening vid en omröstning krävs fullmakt från, samt registreringsbevis för, bostadsrättsföreningen.

Välkomna!

STYRELSEN

Riberstads Samfällighetsförening

Org. nr 717905-3256

Övrigt

Glöm inte bort att meddela samfälligheten Riberstad rätt adress när fastigheten byter ägare eller bostadsrättsföreningen får ny kontaktadress. Detta sker snabbast med ett mejl till riberstad@bizzbook.com eller (inte lika snabbt) med ett brev till föreningens fysiska postlåda:

Samfällighetsföreningen Riberstad, Salongsgatan 20, 211 16 Malmö

Hjälp gärna till att informera alla boende i södra Bo01-området om att gågata och gångfartsgata (tidigare gårdsgata) innebär att bilar inte får köra med högre hastighet än gångfart, vilket är cirka 7 kilometer per timme. Läs mer på www.riberstad.se under länken ”trafik”.

Samfällighetsföreningen Riberstad söker en ny entreprenör

Samfälligheten Riberstad söker en liten entreprenör som kan ge södra Bo01-området en personlig, daglig tillsyn. Känner du någon, kanske en son, dotter eller pensionerad förälder med intresse för att hålla fint, rensa dammar, klippa träd, häckar med mera? Under sommarmånaderna är det ett heltidsjobb medan takten går ner från oktober. Kontakta Tom Johnsson: tom@manochfru.se eller 0705-949195. Din offert ska vara inne senast den 31:a mars.