Dags för årsstämma

Den 24:e april klockan 18:30 är det dags för årsstämma i Kockum Fritids konferenslokaler. Kallelsen nedan kommer även att skickas ut med brev.

RIBERSTADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE

Styrelsen för Riberstads Samfällighetsförening, Malmö kommun kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma 2013-04-24 klockan 18:30 i
Kockum Fritids konferensanläggning, Västra Varvsgatan
.

Föredragningslista

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Godkännande av dagordning
 5. Frågan om stämman har blivit behörigen utlyst
 6. Godkännande av röstlängd
 7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 8. Styrelsens och revisorernas berättelser
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Fråga om val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 18. Stämman avslutas

Bokslutsmaterialet läggs så fort som möjligt ut på www.riberstad.se före stämman och finns även tillgängligt i utskriven form på stämman. Titta gärna igenom materialet innan stämman.

För att representera en bostadsrättsförening vid en omröstning krävs fullmakt från, samt registreringsbevis för, bostadsrättsföreningen.

Välkomna!

STYRELSEN

Riberstads Samfällighetsförening

Org. nr 717905-3256

Övrigt

Glöm inte bort att meddela samfälligheten Riberstad rätt adress när fastigheten byter ägare eller bostadsrättsföreningen får ny kontaktadress. Detta sker snabbast med ett mejl till riberstad@bizzbook.com eller (inte lika snabbt) med ett brev till föreningens fysiska postlåda:

Samfällighetsföreningen Riberstad, Salongsgatan 20, 211 16 Malmö

Hjälp gärna till att informera alla boende i södra Bo01-området om att gågata och gångfartsgata (tidigare gårdsgata) innebär att bilar inte får köra med högre hastighet än gångfart, vilket är cirka 7 kilometer per timme. Läs mer på www.riberstad.se under länken ”trafik”.