Från styrelsemötet 3:e oktober 2022

Avgiftshöjningen på 15% som stämman fattade beslut om kommer att genomföras kvartal 3.
Detta är den första höjningen på minst 10 år och är motiverad av den högre kostnadsbilden
på skötsel, el och underhåll – och inte minst p.g.a. ständig påkörning av stenar och
papperskorgar – ett resultat av den ökade mängden transporter inom området (näthandel).
Styrelsen kunde konstatera att området skötts bra under sommaren och att Riberstads
entreprenör, Hambert numera fyller i sin tidrapport vilket gör att vi får en bättre kontroll på
arbetet.
HSB har informerat oss om att ett nytt regelverk rörande samfälligheter har införts
vilket innebär att Riberstad blir momspliktig. Vi håller som bäst på att ta reda på vad
detta innebär i praktiken – och om det gäller retroaktivt för 2022.
Styrelsen har också uppmärksammats på att armaturen på brf Boken (Salongsgatan 32-36)
har problem med att det rinner ner smuts från lamporna när det regnar.
Alexander Piorecki, styrelseledamot som bor i huset skall undersöka hur detta kan
lösas.
Riberstad har fått förfrågan från IP-only om att få gräva i området beroende på ett privat
initiativ om att dra fram fiber. För att de ska få tillåtelse krävs det att vi gör ett vägavtal
med dem som reglerar ansvaret med iordningställande av vägarna – med speciellt fokus på
framtida sättningar. IP-only ar positiva till det men har inte återkommit.

Dags för årsstämma 2022

Det börjar dra ihop sig till årsstämma i Riberstads samfällighetsförening.

  • Stämman kommer att hållas den 19:e maj 2022, klockan 19:00.
  • Stämman är i år försenad på grund av att tryckeriet inte tog fram inbjudan som ska skickas ut i tid, så datumet som står i inbjudan som länkas nedan stämmer inte. I övrigt är inbjudan korrekt.

Förbered dig för stämman (som kommer att hållas den 19:e maj klockan 19:00):

Från styrelsemötet den 17:e januari 2022

Vid en mer noggrann genomgång av budgeten enades styrelsen om att till stämman föreslå en avgiftshöjning med i genomsnitt 15 kronor per månad och hushåll – detta motsvarar en höjning med 15 %. Genom denna moderata höjning kan vi minska förlusten till ca 100 000 för år 2022.

Efter höjningen uppgår den genomsnittliga avgiften per hushåll till 150:- per månad. En avgift som täcker kostnader för skötsel av utemiljö, dagvatten, dammar, el, belysning, underhåll och drift av sopsug mm.

Skälen till att vi måste höja är framför allt:

• Ökad kostnad för skötsel av området. Men trots ökade kostnader är ändå Hambert konkurrenskraftig. Vi har inte lyckats få in något bättre/billigare anbud.

• Ökade energipriser

• Ökade priser för sophämtning + sopsug

• Ökad trafik i området pga av leveranser av paket, mat etc leder till mer påkörda stenar, papperskorgar etc.

Avtalet med Hambert är klart. Vi är överens om en mer noggrann skötsel och avrapportering.

Från styrelsemötet den 22:a november 2021

Med nuvarande utdebitering, ca 1640 kronor per hushåll och år kommer Riberstad att gå med ca 300 000 kronor i förlust under budgetåret 2022.

Styrelsens förslag till föreningsstämman i april/maj kommer därför att vara att vi höjer avgiften med ca 10%. Detta plus besparingar gör att vi kan minska förlusten till ca 200 000.

Riberstad har idag en buffert på ca en miljon kronor – vilket gör att vi har råd med att gå med förlust i ytterligare 1–2 år. Sedan måste vi uppnå balans.

Diskussionen med vår entreprenör Hambert fortsätter – sannolikt kommer de att få fortsatt förtroende och att vi enas om en kompromiss på 510 000 kronor. Detta innebär en fördyrning med ca 70 000 kronor jämfört med tidigare. Men då vi inte lyckats upphandla tjänsten billigare, i kombination med att vi känner Hambert väl så blir det sannolikt fortsatt samarbete.

Samfälligheten kommer dock att ha några nya önskemål på Hambert:

1. De skall klara av enklare lampbyten etc utan att tillkalla SPOT

2. Att de rapporterar i till exempel ett Excel-ark när de är närvarande och vad de har gjort.

Styrelsemötet den 24:e augusti 2021

Ekonomi

Inom Riberstad har vi ett ”sopsugssystem” där köksavfall och restavfall slängs. Detta system sköts av Envac, via ett fullserviceavtal som kostar ca 700 000 per år. I denna service ligger utbyte av tankar, rör, service, underhåll mm. Fördelning av kostnaden för avtalet är baserat på den faktiska kostanden hos Envac. Det innebär att Riberstad får en samanställning på hur kostnaderna under året fördelats på tankägarna respektive Riberstad. Sedan tecknandet av avtalet 2016 har fördelningen legat på 26,2% på tankägarna och 73,8 på Riberstad (täcks av samfällighetsavgiften).

Vid den senaste genomgången visade det sig att ”tankägardelen” ökat till 28%. I praktiken är skillnaden liten men formellt så skall utfaktureringen till tankägarna öka eftersom ”Riberstad” inte får täcka ”tankägarnas” del.

En diskussion om detta kommer att föras på föreningsstämman i april 22.

Trafik

Behovet av att kunna utfärda parkeringsböter diskuteras med jämna mellanrum i styrelsen. Styrelsens uppfattning är att parkeringssituationen inom området inte är så illa att det behövs ett parkeringsbolag som bötfäller. Detta skulle nämligen också påverka flexibiliteten att kunna lasta ur och parkera bilen under kortare tid av praktiska skäl.

Styrelsen försöker också sätta ”parkeringslappar” på bilar som missköter friheten. En ”vänlig” lapp som informerar om reglerna. Oftast brukar detta räcka för att ändra beteendet. Det är också så att de flesta som parkerar fel är vi som bor här.

Vi diskuterande även problemet med elsparkcyklar. Alexander i styrelsen har en dialog med Malmö Stad för att utröna om det går att göra Riberstads gator till en låghastighetszon.

Utemiljö

Vi har fortfarande problem med några lampor – vår entreprenör (Hambert) är vidtalad.

Ett periodvis större problem är att Brf Bokens garage får in vatten på grund av rännorna som går mellan dagvattensystemet och den lilla ”Ostdammen” stoppas upp av löv och svämmar över. Hambert har informerats om detta.

Hambert ombeds också att återigen titta över de plåtar som ligger över dagvattenrännorna och som lossnar, vilket skapar buller.

Vindkraft

Riberstad har kontaktats angående byggandet av en vindkraftpark i Öresund. Det närmaste vindkraftverket kommer, om det blir av, att stå 5 km från ”Titanic”. Planen omfattar 20 verk med 1,4 km lucka i mellan. Styrelsen beslutade att inte engagera sig i ärendet.