Från styrelsemötet 3:e oktober 2022

Avgiftshöjningen på 15% som stämman fattade beslut om kommer att genomföras kvartal 3.
Detta är den första höjningen på minst 10 år och är motiverad av den högre kostnadsbilden
på skötsel, el och underhåll – och inte minst p.g.a. ständig påkörning av stenar och
papperskorgar – ett resultat av den ökade mängden transporter inom området (näthandel).
Styrelsen kunde konstatera att området skötts bra under sommaren och att Riberstads
entreprenör, Hambert numera fyller i sin tidrapport vilket gör att vi får en bättre kontroll på
arbetet.
HSB har informerat oss om att ett nytt regelverk rörande samfälligheter har införts
vilket innebär att Riberstad blir momspliktig. Vi håller som bäst på att ta reda på vad
detta innebär i praktiken – och om det gäller retroaktivt för 2022.
Styrelsen har också uppmärksammats på att armaturen på brf Boken (Salongsgatan 32-36)
har problem med att det rinner ner smuts från lamporna när det regnar.
Alexander Piorecki, styrelseledamot som bor i huset skall undersöka hur detta kan
lösas.
Riberstad har fått förfrågan från IP-only om att få gräva i området beroende på ett privat
initiativ om att dra fram fiber. För att de ska få tillåtelse krävs det att vi gör ett vägavtal
med dem som reglerar ansvaret med iordningställande av vägarna – med speciellt fokus på
framtida sättningar. IP-only ar positiva till det men har inte återkommit.

Från styrelsemötet den 17:e januari 2022

Vid en mer noggrann genomgång av budgeten enades styrelsen om att till stämman föreslå en avgiftshöjning med i genomsnitt 15 kronor per månad och hushåll – detta motsvarar en höjning med 15 %. Genom denna moderata höjning kan vi minska förlusten till ca 100 000 för år 2022.

Efter höjningen uppgår den genomsnittliga avgiften per hushåll till 150:- per månad. En avgift som täcker kostnader för skötsel av utemiljö, dagvatten, dammar, el, belysning, underhåll och drift av sopsug mm.

Skälen till att vi måste höja är framför allt:

• Ökad kostnad för skötsel av området. Men trots ökade kostnader är ändå Hambert konkurrenskraftig. Vi har inte lyckats få in något bättre/billigare anbud.

• Ökade energipriser

• Ökade priser för sophämtning + sopsug

• Ökad trafik i området pga av leveranser av paket, mat etc leder till mer påkörda stenar, papperskorgar etc.

Avtalet med Hambert är klart. Vi är överens om en mer noggrann skötsel och avrapportering.

Från styrelsemötet den 22:a november 2021

Med nuvarande utdebitering, ca 1640 kronor per hushåll och år kommer Riberstad att gå med ca 300 000 kronor i förlust under budgetåret 2022.

Styrelsens förslag till föreningsstämman i april/maj kommer därför att vara att vi höjer avgiften med ca 10%. Detta plus besparingar gör att vi kan minska förlusten till ca 200 000.

Riberstad har idag en buffert på ca en miljon kronor – vilket gör att vi har råd med att gå med förlust i ytterligare 1–2 år. Sedan måste vi uppnå balans.

Diskussionen med vår entreprenör Hambert fortsätter – sannolikt kommer de att få fortsatt förtroende och att vi enas om en kompromiss på 510 000 kronor. Detta innebär en fördyrning med ca 70 000 kronor jämfört med tidigare. Men då vi inte lyckats upphandla tjänsten billigare, i kombination med att vi känner Hambert väl så blir det sannolikt fortsatt samarbete.

Samfälligheten kommer dock att ha några nya önskemål på Hambert:

1. De skall klara av enklare lampbyten etc utan att tillkalla SPOT

2. Att de rapporterar i till exempel ett Excel-ark när de är närvarande och vad de har gjort.

Styrelsemötet den 24:e augusti 2021

Ekonomi

Inom Riberstad har vi ett ”sopsugssystem” där köksavfall och restavfall slängs. Detta system sköts av Envac, via ett fullserviceavtal som kostar ca 700 000 per år. I denna service ligger utbyte av tankar, rör, service, underhåll mm. Fördelning av kostnaden för avtalet är baserat på den faktiska kostanden hos Envac. Det innebär att Riberstad får en samanställning på hur kostnaderna under året fördelats på tankägarna respektive Riberstad. Sedan tecknandet av avtalet 2016 har fördelningen legat på 26,2% på tankägarna och 73,8 på Riberstad (täcks av samfällighetsavgiften).

Vid den senaste genomgången visade det sig att ”tankägardelen” ökat till 28%. I praktiken är skillnaden liten men formellt så skall utfaktureringen till tankägarna öka eftersom ”Riberstad” inte får täcka ”tankägarnas” del.

En diskussion om detta kommer att föras på föreningsstämman i april 22.

Trafik

Behovet av att kunna utfärda parkeringsböter diskuteras med jämna mellanrum i styrelsen. Styrelsens uppfattning är att parkeringssituationen inom området inte är så illa att det behövs ett parkeringsbolag som bötfäller. Detta skulle nämligen också påverka flexibiliteten att kunna lasta ur och parkera bilen under kortare tid av praktiska skäl.

Styrelsen försöker också sätta ”parkeringslappar” på bilar som missköter friheten. En ”vänlig” lapp som informerar om reglerna. Oftast brukar detta räcka för att ändra beteendet. Det är också så att de flesta som parkerar fel är vi som bor här.

Vi diskuterande även problemet med elsparkcyklar. Alexander i styrelsen har en dialog med Malmö Stad för att utröna om det går att göra Riberstads gator till en låghastighetszon.

Utemiljö

Vi har fortfarande problem med några lampor – vår entreprenör (Hambert) är vidtalad.

Ett periodvis större problem är att Brf Bokens garage får in vatten på grund av rännorna som går mellan dagvattensystemet och den lilla ”Ostdammen” stoppas upp av löv och svämmar över. Hambert har informerats om detta.

Hambert ombeds också att återigen titta över de plåtar som ligger över dagvattenrännorna och som lossnar, vilket skapar buller.

Vindkraft

Riberstad har kontaktats angående byggandet av en vindkraftpark i Öresund. Det närmaste vindkraftverket kommer, om det blir av, att stå 5 km från ”Titanic”. Planen omfattar 20 verk med 1,4 km lucka i mellan. Styrelsen beslutade att inte engagera sig i ärendet.

Från styrelsemötet 20:e april 2021

Styrelsemötet ägnades till stor del till att förbereda den annalkande föreningsstämman (27:e april).

  • Styrelsen konstaterade att vi även 2021 kan fortsätta med ett negativt resultat men att vi sedan behöver höja medlemsavgiften. Målet är att kunna bibehålla reserverna och driva föreningen med ett nollresultat.
  • Styrelsen konstaterade också att de skillnader som finns i intäkter mellan åren utgörs av periodiseringar och att förklaringarna till de senaste två årens höga underskott helt hänför sig till ökade underhållskostnader för att iordningsställa eftersatta arbeten.
  • Huvuddelen av dessa tunga investeringar är nu tagna vilket gör att utgifterna kommande år kan minskas.

Den sten utanför Salongsgatan 32 som kördes på av MatHem är nu lagad.

De pollare som kördes på vid genomfartsgatan (kommungata) kommer att lagas av Malmö Stad.

Arbetet med att få all belysning att fungera fortsätter – Per Brantmark ska påminna vår entreprenör Hambert igen om detta.

Från styrelsemötet 9:e februari

Budgetarbetet är klart, det för väntade underskottet blir ca 70 000:-. Trots detta så har föreningen en hyfsat stark ekonomi. Dock är det sannolikt att det inför 2022 bör göras en mindre avgiftshöjning, något som inte gjorts på över 10 år.

Vi kan konstatera att det fortfarande är en del lampor som inte fungerar – trots påstötningar på Hambert (vår entreprenör). Hambert har dock lovat att skyndsamt avhjälpa problemet.

Brf Salongen 16 har uppmärksammat styrelsen på att de har läckande dagvattenrännor vilket gör att de har fått fukt i garaget (norra sidan). Detta skall åtgärdas innan vattnet sätts på igen i april. I steg ett tätas rännorna med fogmassa. Räcker inte detta kan ett rör läggas i rännan från dammarna förbi fastigheten.

Samfälligheten har fått en hemställan från Johan Robach, Brf Oskarsgrundet om att Riberstad bör engagera sig i att det byggs en större återvinningsstation på området samt att parkeringsvillkoren förändras på genomfartsgatan (Salongsgatan) så att hanterverkare etc skall kunna parkera. Vidare framfördes synpunkter på att de pollare som satts upp vid ”stenbelagda rampen vid grönområdet” vid Brf Boken ut mot Salongsgatan borde avlägsnas.

Då styrelsens verksamhet regleras av våra stadgar, stadgar som noga preciserar Riberstads ansvarsområden och då ovanstående punkter inte ingår i dessa har styrelsen, via Anders Adielsson, förklarat att dessa punkter ligger utanför våra ansvarsområden och att Oskarsgrundet därför måste ta upp detta direkt med Malmö Stad.

Från styrelsemötet 15:e december 2020

Budgetarbetet fortsätter. Tack vare noggrann uppföljning under året ligger samtliga kostnader och intäkter rätt konterade. För att minska den budgeterade förlusten kommer planerat underhåll att dras ner till 100 000 kronor.

Det bestämdes att styrelsearvode för 2019 delas ut som brukligt. Totalt 1 ½ basbelopp fördelas på styrelsen. Beloppet delas lika på ordinarie/aktiva styrelseledamöter. Dock erhåller ordförande, ekonomi och sekreterare 2000 kronor extra på grund av större arbetsbörda under 2019.

Ett parkeringsbolag har hört av sig för att hjälpa till med parkeringsövervakning på området. Styrelsen anser att situationen är under kontroll och det har hjälpt att sätta ”snälla” lappar på felparkerade bilar. Att använda sig av parkeringsbolag skulle sannolikt innebära mer irritation hos boende än glädje. Styrelsen beslutade därför att avböja erbjudandet.

Belysning: Det finns några lampor som inte lyser i området. Vår entreprenör Hambert informeras om detta.

Informationspunkt: Brf Havslunden har en tank som imploderat men tack vare Envac-avtalet täcks kostnaden för återställandet av Envac.

Tom har skrivit till Lars Johansson på gatukontoret och ifrågasatt rimligheten i att VASyd inte bistår bättre för att hjälpa Salongsgatan 46 a-d med den krånglande brunnen.

Från styrelsemötet 29:e september 2020

Norrsidorna på markytorna, där det under höst och vinter ofta är halt på grund av alger, är nu bekämpade med Grön Fri.

Gatumiljön är inte perfekt, men olovlig parkering har minskat i området, kanske som en konsekvens av att samfälligheten har satt ”vänliga och förklarande” lappar på felparkerade fordon, som ofta ägs av boende i området.

Styrelsen bestämde sig för att uppmärksamma Hambert (vår entreprenör för utemiljön) på att de måste kolla belysningen mer regelbundet. Det är fortfarande problem på Salongsgatan 32 (Brf Boken) med felaktiga glödlampor som måste åtgärdas.

Brf Kajutan har vänt sig till Riberstad för att få hjälp med läckande fogar i dagvattenrännorna som sträcker sig runt fastigheten. Styrelsen har inspekterat och bett Hambert att åtgärda. Brf Kajutan misstänker att de läckande fogarna kan vara en bidragande orsak till att det tränger in fukt i deras källare. Problemet förstärks av att dagvatten från Aquapunkt 4 (ovala dammen vid Salongsgatan 58) har letts till kanalen via denna dagvattenledning. Därav har det kontinuerligt varit rinnande vatten i rännan, vilket ändrades omedelbart. Hambert kommer att täta fogarna inom kort.

För mer detaljerad information, kontakta ordföranden: tom@manochfru.se

Från styrelsemötet 18 augusti 2020

Vid styrelsemötet kunde vi konstatera två viktiga saker:

1. Envac har äntligen försett oss med en tillförlitlig karta över samtliga tankar och tanknummer i området. Detta innebära att vi inte behöver lägga ner lika mycket tid för att kontrollera Envacs fakturor avseende reparation av tankar mm utöver avtal.

2. Det andra som var mycket tillfredställande var att Envac krediterat en faktura som vi bestritt angående just en sådan reparation där det var svårt att härleda kostnaden till en tank på grund av slarvig specificering från Envacs sida.

Styrelsen har vidare skapat en ”parkeringslapp” som kan sätts på bilar som stått felaktigt parkerat vid flera tillfällen. Om någon medlem önskar en sådan lapp så är det bara att höra av sig till sofielejdstrom@gmail.com

När det gäller utemiljön så ser området i stort bra ut.

Vi kommer att be vår entreprenör Hambert att bekämpa alger som gör det gula teglet halt framåt hösten. Ett förslag är att spruta Grön Fri eller motsvarande miljövänligt medel på utsatta områden (framför allt norrsidor).

Visst problem finns fortfarande med enstaka ytterbelysningar som blinkar eller är släckta – vår entreprenör är meddelad.

Styrelsen ber om ursäkt för att det inte skrivit någon sammanfattning för mötena i maj och juni. Om någon har frågor om detta är ni välkomna att ringa till ordföranden, Tom 0705-949195.

Från styrelsemötet 2020-04-14

Huvuddelen av mötet fokuserade på den kommande föreningsstämman, årsredovisning och budget.

2019 har varit ett år där stora utomhusarbeten har genomförts, ett arbete som fortsatt in på Q1 2020. De arbete som avses är framförallt träarbeten kring aquapunkterna och byte av bärlager/singel kring de samma.

Detta gör att även 2020 blir ett år med höga kostnader.

Trots detta röstade mötet enhälligt för oförändrade avgifter eftersom vi trots de stora investeringarna har drygt 800 000 i underhållsfond och 1,5 miljoner i likvida medel.

Fortsatte att diskutera Envac och det möte som vi skall ha med dem för att få ett bättre och närmare samarbete. Som tidigare nämnts handlar det framförallt om specificering av extra kostnader som t.ex. stopp i sopsugen.