Styrelsemötet den 24:e augusti 2021

Ekonomi

Inom Riberstad har vi ett ”sopsugssystem” där köksavfall och restavfall slängs. Detta system sköts av Envac, via ett fullserviceavtal som kostar ca 700 000 per år. I denna service ligger utbyte av tankar, rör, service, underhåll mm. Fördelning av kostnaden för avtalet är baserat på den faktiska kostanden hos Envac. Det innebär att Riberstad får en samanställning på hur kostnaderna under året fördelats på tankägarna respektive Riberstad. Sedan tecknandet av avtalet 2016 har fördelningen legat på 26,2% på tankägarna och 73,8 på Riberstad (täcks av samfällighetsavgiften).

Vid den senaste genomgången visade det sig att ”tankägardelen” ökat till 28%. I praktiken är skillnaden liten men formellt så skall utfaktureringen till tankägarna öka eftersom ”Riberstad” inte får täcka ”tankägarnas” del.

En diskussion om detta kommer att föras på föreningsstämman i april 22.

Trafik

Behovet av att kunna utfärda parkeringsböter diskuteras med jämna mellanrum i styrelsen. Styrelsens uppfattning är att parkeringssituationen inom området inte är så illa att det behövs ett parkeringsbolag som bötfäller. Detta skulle nämligen också påverka flexibiliteten att kunna lasta ur och parkera bilen under kortare tid av praktiska skäl.

Styrelsen försöker också sätta ”parkeringslappar” på bilar som missköter friheten. En ”vänlig” lapp som informerar om reglerna. Oftast brukar detta räcka för att ändra beteendet. Det är också så att de flesta som parkerar fel är vi som bor här.

Vi diskuterande även problemet med elsparkcyklar. Alexander i styrelsen har en dialog med Malmö Stad för att utröna om det går att göra Riberstads gator till en låghastighetszon.

Utemiljö

Vi har fortfarande problem med några lampor – vår entreprenör (Hambert) är vidtalad.

Ett periodvis större problem är att Brf Bokens garage får in vatten på grund av rännorna som går mellan dagvattensystemet och den lilla ”Ostdammen” stoppas upp av löv och svämmar över. Hambert har informerats om detta.

Hambert ombeds också att återigen titta över de plåtar som ligger över dagvattenrännorna och som lossnar, vilket skapar buller.

Vindkraft

Riberstad har kontaktats angående byggandet av en vindkraftpark i Öresund. Det närmaste vindkraftverket kommer, om det blir av, att stå 5 km från ”Titanic”. Planen omfattar 20 verk med 1,4 km lucka i mellan. Styrelsen beslutade att inte engagera sig i ärendet.

Från styrelsemötet 20:e april 2021

Styrelsemötet ägnades till stor del till att förbereda den annalkande föreningsstämman (27:e april).

  • Styrelsen konstaterade att vi även 2021 kan fortsätta med ett negativt resultat men att vi sedan behöver höja medlemsavgiften. Målet är att kunna bibehålla reserverna och driva föreningen med ett nollresultat.
  • Styrelsen konstaterade också att de skillnader som finns i intäkter mellan åren utgörs av periodiseringar och att förklaringarna till de senaste två årens höga underskott helt hänför sig till ökade underhållskostnader för att iordningsställa eftersatta arbeten.
  • Huvuddelen av dessa tunga investeringar är nu tagna vilket gör att utgifterna kommande år kan minskas.

Den sten utanför Salongsgatan 32 som kördes på av MatHem är nu lagad.

De pollare som kördes på vid genomfartsgatan (kommungata) kommer att lagas av Malmö Stad.

Arbetet med att få all belysning att fungera fortsätter – Per Brantmark ska påminna vår entreprenör Hambert igen om detta.

Från styrelsemötet 9:e februari

Budgetarbetet är klart, det för väntade underskottet blir ca 70 000:-. Trots detta så har föreningen en hyfsat stark ekonomi. Dock är det sannolikt att det inför 2022 bör göras en mindre avgiftshöjning, något som inte gjorts på över 10 år.

Vi kan konstatera att det fortfarande är en del lampor som inte fungerar – trots påstötningar på Hambert (vår entreprenör). Hambert har dock lovat att skyndsamt avhjälpa problemet.

Brf Salongen 16 har uppmärksammat styrelsen på att de har läckande dagvattenrännor vilket gör att de har fått fukt i garaget (norra sidan). Detta skall åtgärdas innan vattnet sätts på igen i april. I steg ett tätas rännorna med fogmassa. Räcker inte detta kan ett rör läggas i rännan från dammarna förbi fastigheten.

Samfälligheten har fått en hemställan från Johan Robach, Brf Oskarsgrundet om att Riberstad bör engagera sig i att det byggs en större återvinningsstation på området samt att parkeringsvillkoren förändras på genomfartsgatan (Salongsgatan) så att hanterverkare etc skall kunna parkera. Vidare framfördes synpunkter på att de pollare som satts upp vid ”stenbelagda rampen vid grönområdet” vid Brf Boken ut mot Salongsgatan borde avlägsnas.

Då styrelsens verksamhet regleras av våra stadgar, stadgar som noga preciserar Riberstads ansvarsområden och då ovanstående punkter inte ingår i dessa har styrelsen, via Anders Adielsson, förklarat att dessa punkter ligger utanför våra ansvarsområden och att Oskarsgrundet därför måste ta upp detta direkt med Malmö Stad.

Från styrelsemötet 15:e december 2020

Budgetarbetet fortsätter. Tack vare noggrann uppföljning under året ligger samtliga kostnader och intäkter rätt konterade. För att minska den budgeterade förlusten kommer planerat underhåll att dras ner till 100 000 kronor.

Det bestämdes att styrelsearvode för 2019 delas ut som brukligt. Totalt 1 ½ basbelopp fördelas på styrelsen. Beloppet delas lika på ordinarie/aktiva styrelseledamöter. Dock erhåller ordförande, ekonomi och sekreterare 2000 kronor extra på grund av större arbetsbörda under 2019.

Ett parkeringsbolag har hört av sig för att hjälpa till med parkeringsövervakning på området. Styrelsen anser att situationen är under kontroll och det har hjälpt att sätta ”snälla” lappar på felparkerade bilar. Att använda sig av parkeringsbolag skulle sannolikt innebära mer irritation hos boende än glädje. Styrelsen beslutade därför att avböja erbjudandet.

Belysning: Det finns några lampor som inte lyser i området. Vår entreprenör Hambert informeras om detta.

Informationspunkt: Brf Havslunden har en tank som imploderat men tack vare Envac-avtalet täcks kostnaden för återställandet av Envac.

Tom har skrivit till Lars Johansson på gatukontoret och ifrågasatt rimligheten i att VASyd inte bistår bättre för att hjälpa Salongsgatan 46 a-d med den krånglande brunnen.

Från styrelsemötet 29:e september 2020

Norrsidorna på markytorna, där det under höst och vinter ofta är halt på grund av alger, är nu bekämpade med Grön Fri.

Gatumiljön är inte perfekt, men olovlig parkering har minskat i området, kanske som en konsekvens av att samfälligheten har satt ”vänliga och förklarande” lappar på felparkerade fordon, som ofta ägs av boende i området.

Styrelsen bestämde sig för att uppmärksamma Hambert (vår entreprenör för utemiljön) på att de måste kolla belysningen mer regelbundet. Det är fortfarande problem på Salongsgatan 32 (Brf Boken) med felaktiga glödlampor som måste åtgärdas.

Brf Kajutan har vänt sig till Riberstad för att få hjälp med läckande fogar i dagvattenrännorna som sträcker sig runt fastigheten. Styrelsen har inspekterat och bett Hambert att åtgärda. Brf Kajutan misstänker att de läckande fogarna kan vara en bidragande orsak till att det tränger in fukt i deras källare. Problemet förstärks av att dagvatten från Aquapunkt 4 (ovala dammen vid Salongsgatan 58) har letts till kanalen via denna dagvattenledning. Därav har det kontinuerligt varit rinnande vatten i rännan, vilket ändrades omedelbart. Hambert kommer att täta fogarna inom kort.

För mer detaljerad information, kontakta ordföranden: tom@manochfru.se

Från styrelsemötet 18 augusti 2020

Vid styrelsemötet kunde vi konstatera två viktiga saker:

1. Envac har äntligen försett oss med en tillförlitlig karta över samtliga tankar och tanknummer i området. Detta innebära att vi inte behöver lägga ner lika mycket tid för att kontrollera Envacs fakturor avseende reparation av tankar mm utöver avtal.

2. Det andra som var mycket tillfredställande var att Envac krediterat en faktura som vi bestritt angående just en sådan reparation där det var svårt att härleda kostnaden till en tank på grund av slarvig specificering från Envacs sida.

Styrelsen har vidare skapat en ”parkeringslapp” som kan sätts på bilar som stått felaktigt parkerat vid flera tillfällen. Om någon medlem önskar en sådan lapp så är det bara att höra av sig till sofielejdstrom@gmail.com

När det gäller utemiljön så ser området i stort bra ut.

Vi kommer att be vår entreprenör Hambert att bekämpa alger som gör det gula teglet halt framåt hösten. Ett förslag är att spruta Grön Fri eller motsvarande miljövänligt medel på utsatta områden (framför allt norrsidor).

Visst problem finns fortfarande med enstaka ytterbelysningar som blinkar eller är släckta – vår entreprenör är meddelad.

Styrelsen ber om ursäkt för att det inte skrivit någon sammanfattning för mötena i maj och juni. Om någon har frågor om detta är ni välkomna att ringa till ordföranden, Tom 0705-949195.

Från styrelsemötet 2020-04-14

Huvuddelen av mötet fokuserade på den kommande föreningsstämman, årsredovisning och budget.

2019 har varit ett år där stora utomhusarbeten har genomförts, ett arbete som fortsatt in på Q1 2020. De arbete som avses är framförallt träarbeten kring aquapunkterna och byte av bärlager/singel kring de samma.

Detta gör att även 2020 blir ett år med höga kostnader.

Trots detta röstade mötet enhälligt för oförändrade avgifter eftersom vi trots de stora investeringarna har drygt 800 000 i underhållsfond och 1,5 miljoner i likvida medel.

Fortsatte att diskutera Envac och det möte som vi skall ha med dem för att få ett bättre och närmare samarbete. Som tidigare nämnts handlar det framförallt om specificering av extra kostnader som t.ex. stopp i sopsugen.

Från styrelsemötet 2020-03-03

Liksom vid förra mötet dominerade Envac-problematiken. Framförallt när det gäller dålig specificering av stopp vilket gör att Riberstad måste ta kostnader som egentligen skall tillfalla tankägarna. Riberstad har varit mycket tydliga mot Envac om att situationen inte är tillfredsställande. Bland annat har Riberstad varit tvungen att kreditera fakturan till Brf Havslunden för stopp när det vid närmare granskning visade sig att specificeringen, som vi efter lång tid fått av Envac, var fel.

Ribestad bestämde sig att ta ytterligare ett möte med Envac där vi tar upp de problem som finns. Möjligen kommer vi också att använda oss av vår ensidiga rätt att omförhandla avtalet.

Positivt är att sopsugssystemet fungerar bättre än på mycket länge. Sannolikt ett resultat av att Envac sedan de övertog driftansvaret har skött underhållet bättre.

Arbetet med årsbokslutet fortsätter. Jonas Andersson har upptäckt att vissa kostnadsposter inte är rätt konterade trots att noggrann information har givits till HSB. Sannolikt är detta orsakat av personalbyte hos HSB.

Huvuddelen av utomhusarbetet är klart – bland annat har ytskikten på två aquapunkter bytts. Även träarbetet på bryggor och pergolor är klara.

När det gäller belysning så är fortfarande 6 lampor som sitter utmed kommungatan på blå huset och gröna trähuset trasiga. Dessa skall lagas av Malmö Stad – de är informerade sedan länge.

Från styrelsemötet 2020-01-28

Vi kunde konstatera att situationen avseende sopsugen och de stopp som kommer ospecificerade inte har förbättrats för att Envac tog över kontraktet från Malmö Stad. Detta då VaSyd som är problemet, fortsätter med entreprenaden. Men efter diskussion med Klas Leksell, Envac så lovar de att specificeringen skall bli bättre. Vi ser fram emot detta eftersom det både tar mycket tid i anspråk och försenar åter-debiteringar till respektive samfällighet/brf som är berörd.

Men förutom dåliga specificeringar så sköts sopsugen bra liksom tömningen av kärlen (Rangsells).

Arbetet med årsbokslutet fortsätter och alla styrelsemedlemmar tittar över sina respektive ansvarsområden och uppdaterar texterna i årsredovisningen. Som det ser ut nu kommer ingen avgiftshöjning att föreslås inför nästa år heller.

Föreningsstämman är planerad att äga rum kl 1900 den 28 april 2020 på Kockums fritid. Liksom tidigare år skickas en kallelse i form av ett vykort samtidigt som årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på hemsidan.

Arbetet på området fortsätter – nu närmast med uppfräschning och byte av jord på två planteringar. Dessutom byts träet på kvarvarande brygga vid aquapunkt 1. Även utomhusbelysningen har gåtts igenom noga och fel åtgärdats.

Från styrelsemötet 2019-12-03

Vi har ett konstant problem med att VaSyd, som skött sopsugen under många år, debiterar samfälligheten för stopp i sopsugen utan att specificera var stoppet uppkommit. Vi har drivit frågan under lång tid och viss förbättring kan skönjas.

Sannolikt får problemet en lösning eftersom Envac, som ansvarar för underhåll och service av sopsugen också kommer att ta över själva tömningen av tankarna (organiskt och hushållsavfall). De har lovat att om det inträffar stopp ska dessa faktureras separat och specificeras.

Detta är viktigt eftersom det är respektive tankägare som ska stå för kostnaderna i samband med stopp. Det är också viktigt att kunna identifiera om det finns delar av sopsugssystemet som inte fungerar utan att avfall fastnar.

På området sker just nu omfattande underhåll. Träbryggorna på två av dammarna har bytts och just nu byts singel och bärlager på två av våra öppna ytor (Aquapunkt 1 och 2). Dessutom sker ny- och inplantering på flera ställen.

Angående snöröjning så har avtal träffats med en ny entreprenör – Cima Maskin – som vi fått rekommenderat av Hambert form och trädgård.

Som vanligt sker snöröjningen endast verkligen vid behov för att spara miljön. Vi använder inte saltblandad grus längre utan enbart salt. Detta eftersom grusen smutsar ner och täpper till dagvattenrännorna.