Från styrelsemötet 2020-03-03

Liksom vid förra mötet dominerade Envac-problematiken. Framförallt när det gäller dålig specificering av stopp vilket gör att Riberstad måste ta kostnader som egentligen skall tillfalla tankägarna. Riberstad har varit mycket tydliga mot Envac om att situationen inte är tillfredsställande. Bland annat har Riberstad varit tvungen att kreditera fakturan till Brf Havslunden för stopp när det vid närmare granskning visade sig att specificeringen, som vi efter lång tid fått av Envac, var fel.

Ribestad bestämde sig att ta ytterligare ett möte med Envac där vi tar upp de problem som finns. Möjligen kommer vi också att använda oss av vår ensidiga rätt att omförhandla avtalet.

Positivt är att sopsugssystemet fungerar bättre än på mycket länge. Sannolikt ett resultat av att Envac sedan de övertog driftansvaret har skött underhållet bättre.

Arbetet med årsbokslutet fortsätter. Jonas Andersson har upptäckt att vissa kostnadsposter inte är rätt konterade trots att noggrann information har givits till HSB. Sannolikt är detta orsakat av personalbyte hos HSB.

Huvuddelen av utomhusarbetet är klart – bland annat har ytskikten på två aquapunkter bytts. Även träarbetet på bryggor och pergolor är klara.

När det gäller belysning så är fortfarande 6 lampor som sitter utmed kommungatan på blå huset och gröna trähuset trasiga. Dessa skall lagas av Malmö Stad – de är informerade sedan länge.

Från styrelsemötet 2020-01-28

Vi kunde konstatera att situationen avseende sopsugen och de stopp som kommer ospecificerade inte har förbättrats för att Envac tog över kontraktet från Malmö Stad. Detta då VaSyd som är problemet, fortsätter med entreprenaden. Men efter diskussion med Klas Leksell, Envac så lovar de att specificeringen skall bli bättre. Vi ser fram emot detta eftersom det både tar mycket tid i anspråk och försenar åter-debiteringar till respektive samfällighet/brf som är berörd.

Men förutom dåliga specificeringar så sköts sopsugen bra liksom tömningen av kärlen (Rangsells).

Arbetet med årsbokslutet fortsätter och alla styrelsemedlemmar tittar över sina respektive ansvarsområden och uppdaterar texterna i årsredovisningen. Som det ser ut nu kommer ingen avgiftshöjning att föreslås inför nästa år heller.

Föreningsstämman är planerad att äga rum kl 1900 den 28 april 2020 på Kockums fritid. Liksom tidigare år skickas en kallelse i form av ett vykort samtidigt som årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på hemsidan.

Arbetet på området fortsätter – nu närmast med uppfräschning och byte av jord på två planteringar. Dessutom byts träet på kvarvarande brygga vid aquapunkt 1. Även utomhusbelysningen har gåtts igenom noga och fel åtgärdats.

Från styrelsemötet 2019-12-03

Vi har ett konstant problem med att VaSyd, som skött sopsugen under många år, debiterar samfälligheten för stopp i sopsugen utan att specificera var stoppet uppkommit. Vi har drivit frågan under lång tid och viss förbättring kan skönjas.

Sannolikt får problemet en lösning eftersom Envac, som ansvarar för underhåll och service av sopsugen också kommer att ta över själva tömningen av tankarna (organiskt och hushållsavfall). De har lovat att om det inträffar stopp ska dessa faktureras separat och specificeras.

Detta är viktigt eftersom det är respektive tankägare som ska stå för kostnaderna i samband med stopp. Det är också viktigt att kunna identifiera om det finns delar av sopsugssystemet som inte fungerar utan att avfall fastnar.

På området sker just nu omfattande underhåll. Träbryggorna på två av dammarna har bytts och just nu byts singel och bärlager på två av våra öppna ytor (Aquapunkt 1 och 2). Dessutom sker ny- och inplantering på flera ställen.

Angående snöröjning så har avtal träffats med en ny entreprenör – Cima Maskin – som vi fått rekommenderat av Hambert form och trädgård.

Som vanligt sker snöröjningen endast verkligen vid behov för att spara miljön. Vi använder inte saltblandad grus längre utan enbart salt. Detta eftersom grusen smutsar ner och täpper till dagvattenrännorna.

Utdebitering för Envacavtalet 2016 sker i december 2017

Riberstads styrelse upptäckte vid budgetprocessen inför 2018 att utdebiteringen av den del av kostnaden för Envacavtalet som respektive ”soptankägare” ansvarar för inte har verkställts av HSB Malmö. 

Tankägarnas andel av den totala kostnaden fördelas till respektive tankägare utifrån antalet hushåll som nyttjar respektive tank. Kostnaden per hushåll och år uppgår till 237 kronor för tankägarna.

Envacavtalet innebär i korthet att Envac övertog ansvaret och driften av vårt sopsugsystem från och med februari 2016. Tack vare avtalet slipper samfällighetsföreningen Riberstad (alla boende i området) den ekonomiska risk som det innebär att underhålla ett åldrande sopsugssystem. 

Kostnadsfördelningen mellan tankägarna och Riberstad grundar sig på den faktiska procentuella fördelningen av kostnader för sopsugen under 2014 och 15 – alltså på hur stor andel av de totala kostnaderna som hänför sig till tankägarna (till exempel kostnader för soptank, reparationer, service med mera) respektive Riberstad (underhåll och reparationer av system etc). Under 2016 och 2017 bär tankägarna därför 26,2% av den totala kostnaden för Envacavtalet.

Har du frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, till exempel: 

Tom Johnsson, Salongsgatan 58A (ordförande)
0705-949195
tom@manochfru.se

Trafiken i området

Många kör för fort – vi måste föregå med gott exempel

…och hjälpas åt att informera.

Vår fantastiska plats på jorden skulle kunna vara en trygg och säker plats också med avseende på trafiken – om reglerna hade följts bättre. Rodergatan och Lilla Varvsgatan är gångfartsområde medan Salongsgatan och Sundspromenaden är gågata – och säkrare än så blir det inte.

Men alla har inte riktigt klart för sig vad det innebär. Eller så har de bara glömt det…

Gångfart gäller + total väjningsplikt

Det innebär egentligen att ingen parkering får ske. Men av praktiska skäl måste vi få lasta i och ur våra bilar. Och framförallt – all trafik måste ta hänsyn till de gående. Det är alltid fotgängarna som har rätt till väg och det åligger alltid föraren av bilen, mopeden eller cykeln att visa hänsyn till fotgängarna. Med andra ord, aldrig snabbare trafik än gångfart och total väjningsplikt.

Men…

Allt för många kör för fort, många gånger på grund av okunskap eller för att vi glömmer bort oss – vilket är mänskligt. Oavsett: Om vi som bor här visar ansvar och hjälps åt att informera taxi, budbilar mm så kan vi bidra till att göra trafiksituationen ännu bättre.

Skyltar?

Vi har provat att sätta upp skyltar. Trots att de passade in i vår miljö tog Malmö stad ner dem efter några dagar – och kvar stod vi med räkningen.

Väghinder?

De boende har då och då försökt att sätta ut blomkrukor och liknande men dessa har forslats bort – också av Malmö Stad.

Så vad gör vi?

Inom styrelsen är vi inte bara frustrerade – vi agerar också. Tommy Andersson har tagit på sig att arrangera ett möte med Malmö Stad (Lars Johansson) för att därigenom ta ett ”helhetsgrepp” över gatu- och trafikmiljön. Förhoppningsvis tillsammans med Malmö Stad.

På mötet kommer bland annat följande att diskuteras:

  • Hur begränsar vi hastigheten längs Salongsgatans huvudsträckning (som kommunen har hand om)?
  • Hur kan vi minska risken för barn när de kör ut från de små gränderna ut på Rodergatan – där trafiken till och från är både livlig och snabb?

Hur ser prognosen ut?

Bättre än innan eftersom de boende vid Barometergatan, Scaniaplatsen och Lilla Varvsgatan har lyckats få dit farthinder – åtminstone på försök.

Har du synpunkter eller frågor om trafiken i området, skriv till Tommy: tommy.andersson@devanto.se

Riberstad den 2 oktober 2017