Dags för årsstämma 2022

Det börjar dra ihop sig till årsstämma i Riberstads samfällighetsförening.

  • Stämman kommer att hållas den 19:e maj 2022, klockan 19:00.
  • Stämman är i år försenad på grund av att tryckeriet inte tog fram inbjudan som ska skickas ut i tid, så datumet som står i inbjudan som länkas nedan stämmer inte. I övrigt är inbjudan korrekt.

Förbered dig för stämman (som kommer att hållas den 19:e maj klockan 19:00):

Från styrelsemötet 10:e november 2020

Situationen hos Brf Kajutan med vattenläckage ner i källare har blivit bättre efter att läckande fogar i dagvattenrännan tätats. Samfälligheten kommer även att bistå med att täta kring Brf Kaj – Sundspromenaden – även där misstänks läckande skarvar orsaka problem i ett garage – men detta är betydligt osäkrare än fallet med Brf Kajutan. Detta då här inte ligger något konstant vattenflöde i rännan – utan endast normalt regnvatten.

Budgetarbetet har påbörjats. Även nästa år kommer samfälligheten att gå med ett underskott – dock lägre än tidigare – sannolikt hamnar underskottet på mellan 25-50 000 (efter avsättning till underhållsfond).

Bedömningen är att Riberstad har råd att gå med underskott åtminstone ett år till innan justering av avgifterna måste göras.

Salongsgatan 46 a-d har problem med avloppen och har vänt sig till Riberstad för hjälp. Vi har bistått med kontakter mm men har inte engagerat oss i övrigt eftersom detta ligger utanför Riberstads ansvarsområde.

Marktegel: De skuggiga, hala norrsidorna har nu sprutats med Grön Fri – förhoppningsvis leder detta till mindre problem med halka.

Utdebitering för Envacavtalet 2016 sker i december 2017

Riberstads styrelse upptäckte vid budgetprocessen inför 2018 att utdebiteringen av den del av kostnaden för Envacavtalet som respektive ”soptankägare” ansvarar för inte har verkställts av HSB Malmö. 

Tankägarnas andel av den totala kostnaden fördelas till respektive tankägare utifrån antalet hushåll som nyttjar respektive tank. Kostnaden per hushåll och år uppgår till 237 kronor för tankägarna.

Envacavtalet innebär i korthet att Envac övertog ansvaret och driften av vårt sopsugsystem från och med februari 2016. Tack vare avtalet slipper samfällighetsföreningen Riberstad (alla boende i området) den ekonomiska risk som det innebär att underhålla ett åldrande sopsugssystem. 

Kostnadsfördelningen mellan tankägarna och Riberstad grundar sig på den faktiska procentuella fördelningen av kostnader för sopsugen under 2014 och 15 – alltså på hur stor andel av de totala kostnaderna som hänför sig till tankägarna (till exempel kostnader för soptank, reparationer, service med mera) respektive Riberstad (underhåll och reparationer av system etc). Under 2016 och 2017 bär tankägarna därför 26,2% av den totala kostnaden för Envacavtalet.

Har du frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, till exempel: 

Tom Johnsson, Salongsgatan 58A (ordförande)
0705-949195
tom@manochfru.se

Trafiken i området

Många kör för fort – vi måste föregå med gott exempel

…och hjälpas åt att informera.

Vår fantastiska plats på jorden skulle kunna vara en trygg och säker plats också med avseende på trafiken – om reglerna hade följts bättre. Rodergatan och Lilla Varvsgatan är gångfartsområde medan Salongsgatan och Sundspromenaden är gågata – och säkrare än så blir det inte.

Men alla har inte riktigt klart för sig vad det innebär. Eller så har de bara glömt det…

Gångfart gäller + total väjningsplikt

Det innebär egentligen att ingen parkering får ske. Men av praktiska skäl måste vi få lasta i och ur våra bilar. Och framförallt – all trafik måste ta hänsyn till de gående. Det är alltid fotgängarna som har rätt till väg och det åligger alltid föraren av bilen, mopeden eller cykeln att visa hänsyn till fotgängarna. Med andra ord, aldrig snabbare trafik än gångfart och total väjningsplikt.

Men…

Allt för många kör för fort, många gånger på grund av okunskap eller för att vi glömmer bort oss – vilket är mänskligt. Oavsett: Om vi som bor här visar ansvar och hjälps åt att informera taxi, budbilar mm så kan vi bidra till att göra trafiksituationen ännu bättre.

Skyltar?

Vi har provat att sätta upp skyltar. Trots att de passade in i vår miljö tog Malmö stad ner dem efter några dagar – och kvar stod vi med räkningen.

Väghinder?

De boende har då och då försökt att sätta ut blomkrukor och liknande men dessa har forslats bort – också av Malmö Stad.

Så vad gör vi?

Inom styrelsen är vi inte bara frustrerade – vi agerar också. Tommy Andersson har tagit på sig att arrangera ett möte med Malmö Stad (Lars Johansson) för att därigenom ta ett ”helhetsgrepp” över gatu- och trafikmiljön. Förhoppningsvis tillsammans med Malmö Stad.

På mötet kommer bland annat följande att diskuteras:

  • Hur begränsar vi hastigheten längs Salongsgatans huvudsträckning (som kommunen har hand om)?
  • Hur kan vi minska risken för barn när de kör ut från de små gränderna ut på Rodergatan – där trafiken till och från är både livlig och snabb?

Hur ser prognosen ut?

Bättre än innan eftersom de boende vid Barometergatan, Scaniaplatsen och Lilla Varvsgatan har lyckats få dit farthinder – åtminstone på försök.

Har du synpunkter eller frågor om trafiken i området, skriv till Tommy: tommy.andersson@devanto.se

Riberstad den 2 oktober 2017