Från styrelsemötet 10:e november 2020

Situationen hos Brf Kajutan med vattenläckage ner i källare har blivit bättre efter att läckande fogar i dagvattenrännan tätats. Samfälligheten kommer även att bistå med att täta kring Brf Kaj – Sundspromenaden – även där misstänks läckande skarvar orsaka problem i ett garage – men detta är betydligt osäkrare än fallet med Brf Kajutan. Detta då här inte ligger något konstant vattenflöde i rännan – utan endast normalt regnvatten.

Budgetarbetet har påbörjats. Även nästa år kommer samfälligheten att gå med ett underskott – dock lägre än tidigare – sannolikt hamnar underskottet på mellan 25-50 000 (efter avsättning till underhållsfond).

Bedömningen är att Riberstad har råd att gå med underskott åtminstone ett år till innan justering av avgifterna måste göras.

Salongsgatan 46 a-d har problem med avloppen och har vänt sig till Riberstad för hjälp. Vi har bistått med kontakter mm men har inte engagerat oss i övrigt eftersom detta ligger utanför Riberstads ansvarsområde.

Marktegel: De skuggiga, hala norrsidorna har nu sprutats med Grön Fri – förhoppningsvis leder detta till mindre problem med halka.

Från styrelsemötet 29:e september 2020

Norrsidorna på markytorna, där det under höst och vinter ofta är halt på grund av alger, är nu bekämpade med Grön Fri.

Gatumiljön är inte perfekt, men olovlig parkering har minskat i området, kanske som en konsekvens av att samfälligheten har satt ”vänliga och förklarande” lappar på felparkerade fordon, som ofta ägs av boende i området.

Styrelsen bestämde sig för att uppmärksamma Hambert (vår entreprenör för utemiljön) på att de måste kolla belysningen mer regelbundet. Det är fortfarande problem på Salongsgatan 32 (Brf Boken) med felaktiga glödlampor som måste åtgärdas.

Brf Kajutan har vänt sig till Riberstad för att få hjälp med läckande fogar i dagvattenrännorna som sträcker sig runt fastigheten. Styrelsen har inspekterat och bett Hambert att åtgärda. Brf Kajutan misstänker att de läckande fogarna kan vara en bidragande orsak till att det tränger in fukt i deras källare. Problemet förstärks av att dagvatten från Aquapunkt 4 (ovala dammen vid Salongsgatan 58) har letts till kanalen via denna dagvattenledning. Därav har det kontinuerligt varit rinnande vatten i rännan, vilket ändrades omedelbart. Hambert kommer att täta fogarna inom kort.

För mer detaljerad information, kontakta ordföranden: tom@manochfru.se

Från styrelsemötet 18 augusti 2020

Vid styrelsemötet kunde vi konstatera två viktiga saker:

1. Envac har äntligen försett oss med en tillförlitlig karta över samtliga tankar och tanknummer i området. Detta innebära att vi inte behöver lägga ner lika mycket tid för att kontrollera Envacs fakturor avseende reparation av tankar mm utöver avtal.

2. Det andra som var mycket tillfredställande var att Envac krediterat en faktura som vi bestritt angående just en sådan reparation där det var svårt att härleda kostnaden till en tank på grund av slarvig specificering från Envacs sida.

Styrelsen har vidare skapat en ”parkeringslapp” som kan sätts på bilar som stått felaktigt parkerat vid flera tillfällen. Om någon medlem önskar en sådan lapp så är det bara att höra av sig till sofielejdstrom@gmail.com

När det gäller utemiljön så ser området i stort bra ut.

Vi kommer att be vår entreprenör Hambert att bekämpa alger som gör det gula teglet halt framåt hösten. Ett förslag är att spruta Grön Fri eller motsvarande miljövänligt medel på utsatta områden (framför allt norrsidor).

Visst problem finns fortfarande med enstaka ytterbelysningar som blinkar eller är släckta – vår entreprenör är meddelad.

Styrelsen ber om ursäkt för att det inte skrivit någon sammanfattning för mötena i maj och juni. Om någon har frågor om detta är ni välkomna att ringa till ordföranden, Tom 0705-949195.

Störning i sopsugen, norra delen av Riberstad

Envac, vår entreprenör som sköter tömningen av våra tankar (både matavfall och restavfall) har fått problem med tömningen av tankarna i norra delen av Bo01. Orsaken är att det läcker in vatten i rören. Dockan som berörs är den som ligger på Lilla Varvsgatan – vilket drabbar ca hälften av hushållen inom Riberstad.

Reparationen kommer att ta två veckor och under tiden kommer sopkärl att sättas ut.

Envac återkommer med när reparationen kommer att starta. Fram till dess kommer tömningen att ske som vanligt, men i samarbete med en vattensug som tömmer rören från vatten innan tankarna kan tömmas.

Från styrelsemötet 2020-04-14

Huvuddelen av mötet fokuserade på den kommande föreningsstämman, årsredovisning och budget.

2019 har varit ett år där stora utomhusarbeten har genomförts, ett arbete som fortsatt in på Q1 2020. De arbete som avses är framförallt träarbeten kring aquapunkterna och byte av bärlager/singel kring de samma.

Detta gör att även 2020 blir ett år med höga kostnader.

Trots detta röstade mötet enhälligt för oförändrade avgifter eftersom vi trots de stora investeringarna har drygt 800 000 i underhållsfond och 1,5 miljoner i likvida medel.

Fortsatte att diskutera Envac och det möte som vi skall ha med dem för att få ett bättre och närmare samarbete. Som tidigare nämnts handlar det framförallt om specificering av extra kostnader som t.ex. stopp i sopsugen.

Från styrelsemötet 2020-03-03

Liksom vid förra mötet dominerade Envac-problematiken. Framförallt när det gäller dålig specificering av stopp vilket gör att Riberstad måste ta kostnader som egentligen skall tillfalla tankägarna. Riberstad har varit mycket tydliga mot Envac om att situationen inte är tillfredsställande. Bland annat har Riberstad varit tvungen att kreditera fakturan till Brf Havslunden för stopp när det vid närmare granskning visade sig att specificeringen, som vi efter lång tid fått av Envac, var fel.

Ribestad bestämde sig att ta ytterligare ett möte med Envac där vi tar upp de problem som finns. Möjligen kommer vi också att använda oss av vår ensidiga rätt att omförhandla avtalet.

Positivt är att sopsugssystemet fungerar bättre än på mycket länge. Sannolikt ett resultat av att Envac sedan de övertog driftansvaret har skött underhållet bättre.

Arbetet med årsbokslutet fortsätter. Jonas Andersson har upptäckt att vissa kostnadsposter inte är rätt konterade trots att noggrann information har givits till HSB. Sannolikt är detta orsakat av personalbyte hos HSB.

Huvuddelen av utomhusarbetet är klart – bland annat har ytskikten på två aquapunkter bytts. Även träarbetet på bryggor och pergolor är klara.

När det gäller belysning så är fortfarande 6 lampor som sitter utmed kommungatan på blå huset och gröna trähuset trasiga. Dessa skall lagas av Malmö Stad – de är informerade sedan länge.

Från styrelsemötet 2020-01-28

Vi kunde konstatera att situationen avseende sopsugen och de stopp som kommer ospecificerade inte har förbättrats för att Envac tog över kontraktet från Malmö Stad. Detta då VaSyd som är problemet, fortsätter med entreprenaden. Men efter diskussion med Klas Leksell, Envac så lovar de att specificeringen skall bli bättre. Vi ser fram emot detta eftersom det både tar mycket tid i anspråk och försenar åter-debiteringar till respektive samfällighet/brf som är berörd.

Men förutom dåliga specificeringar så sköts sopsugen bra liksom tömningen av kärlen (Rangsells).

Arbetet med årsbokslutet fortsätter och alla styrelsemedlemmar tittar över sina respektive ansvarsområden och uppdaterar texterna i årsredovisningen. Som det ser ut nu kommer ingen avgiftshöjning att föreslås inför nästa år heller.

Föreningsstämman är planerad att äga rum kl 1900 den 28 april 2020 på Kockums fritid. Liksom tidigare år skickas en kallelse i form av ett vykort samtidigt som årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på hemsidan.

Arbetet på området fortsätter – nu närmast med uppfräschning och byte av jord på två planteringar. Dessutom byts träet på kvarvarande brygga vid aquapunkt 1. Även utomhusbelysningen har gåtts igenom noga och fel åtgärdats.

Från styrelsemötet 2019-12-03

Vi har ett konstant problem med att VaSyd, som skött sopsugen under många år, debiterar samfälligheten för stopp i sopsugen utan att specificera var stoppet uppkommit. Vi har drivit frågan under lång tid och viss förbättring kan skönjas.

Sannolikt får problemet en lösning eftersom Envac, som ansvarar för underhåll och service av sopsugen också kommer att ta över själva tömningen av tankarna (organiskt och hushållsavfall). De har lovat att om det inträffar stopp ska dessa faktureras separat och specificeras.

Detta är viktigt eftersom det är respektive tankägare som ska stå för kostnaderna i samband med stopp. Det är också viktigt att kunna identifiera om det finns delar av sopsugssystemet som inte fungerar utan att avfall fastnar.

På området sker just nu omfattande underhåll. Träbryggorna på två av dammarna har bytts och just nu byts singel och bärlager på två av våra öppna ytor (Aquapunkt 1 och 2). Dessutom sker ny- och inplantering på flera ställen.

Angående snöröjning så har avtal träffats med en ny entreprenör – Cima Maskin – som vi fått rekommenderat av Hambert form och trädgård.

Som vanligt sker snöröjningen endast verkligen vid behov för att spara miljön. Vi använder inte saltblandad grus längre utan enbart salt. Detta eftersom grusen smutsar ner och täpper till dagvattenrännorna.