Från styrelsemötet 2020-03-03

Liksom vid förra mötet dominerade Envac-problematiken. Framförallt när det gäller dålig specificering av stopp vilket gör att Riberstad måste ta kostnader som egentligen skall tillfalla tankägarna. Riberstad har varit mycket tydliga mot Envac om att situationen inte är tillfredsställande. Bland annat har Riberstad varit tvungen att kreditera fakturan till Brf Havslunden för stopp när det vid närmare granskning visade sig att specificeringen, som vi efter lång tid fått av Envac, var fel.

Ribestad bestämde sig att ta ytterligare ett möte med Envac där vi tar upp de problem som finns. Möjligen kommer vi också att använda oss av vår ensidiga rätt att omförhandla avtalet.

Positivt är att sopsugssystemet fungerar bättre än på mycket länge. Sannolikt ett resultat av att Envac sedan de övertog driftansvaret har skött underhållet bättre.

Arbetet med årsbokslutet fortsätter. Jonas Andersson har upptäckt att vissa kostnadsposter inte är rätt konterade trots att noggrann information har givits till HSB. Sannolikt är detta orsakat av personalbyte hos HSB.

Huvuddelen av utomhusarbetet är klart – bland annat har ytskikten på två aquapunkter bytts. Även träarbetet på bryggor och pergolor är klara.

När det gäller belysning så är fortfarande 6 lampor som sitter utmed kommungatan på blå huset och gröna trähuset trasiga. Dessa skall lagas av Malmö Stad – de är informerade sedan länge.

Från styrelsemötet 2020-01-28

Vi kunde konstatera att situationen avseende sopsugen och de stopp som kommer ospecificerade inte har förbättrats för att Envac tog över kontraktet från Malmö Stad. Detta då VaSyd som är problemet, fortsätter med entreprenaden. Men efter diskussion med Klas Leksell, Envac så lovar de att specificeringen skall bli bättre. Vi ser fram emot detta eftersom det både tar mycket tid i anspråk och försenar åter-debiteringar till respektive samfällighet/brf som är berörd.

Men förutom dåliga specificeringar så sköts sopsugen bra liksom tömningen av kärlen (Rangsells).

Arbetet med årsbokslutet fortsätter och alla styrelsemedlemmar tittar över sina respektive ansvarsområden och uppdaterar texterna i årsredovisningen. Som det ser ut nu kommer ingen avgiftshöjning att föreslås inför nästa år heller.

Föreningsstämman är planerad att äga rum kl 1900 den 28 april 2020 på Kockums fritid. Liksom tidigare år skickas en kallelse i form av ett vykort samtidigt som årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på hemsidan.

Arbetet på området fortsätter – nu närmast med uppfräschning och byte av jord på två planteringar. Dessutom byts träet på kvarvarande brygga vid aquapunkt 1. Även utomhusbelysningen har gåtts igenom noga och fel åtgärdats.

Från styrelsemötet 2019-12-03

Vi har ett konstant problem med att VaSyd, som skött sopsugen under många år, debiterar samfälligheten för stopp i sopsugen utan att specificera var stoppet uppkommit. Vi har drivit frågan under lång tid och viss förbättring kan skönjas.

Sannolikt får problemet en lösning eftersom Envac, som ansvarar för underhåll och service av sopsugen också kommer att ta över själva tömningen av tankarna (organiskt och hushållsavfall). De har lovat att om det inträffar stopp ska dessa faktureras separat och specificeras.

Detta är viktigt eftersom det är respektive tankägare som ska stå för kostnaderna i samband med stopp. Det är också viktigt att kunna identifiera om det finns delar av sopsugssystemet som inte fungerar utan att avfall fastnar.

På området sker just nu omfattande underhåll. Träbryggorna på två av dammarna har bytts och just nu byts singel och bärlager på två av våra öppna ytor (Aquapunkt 1 och 2). Dessutom sker ny- och inplantering på flera ställen.

Angående snöröjning så har avtal träffats med en ny entreprenör – Cima Maskin – som vi fått rekommenderat av Hambert form och trädgård.

Som vanligt sker snöröjningen endast verkligen vid behov för att spara miljön. Vi använder inte saltblandad grus längre utan enbart salt. Detta eftersom grusen smutsar ner och täpper till dagvattenrännorna.