Att tänka på när fastigheten byter ägare

När fastigheten som är med i samfällighetsföreningen Riberstad byter ägare, så ska säljaren anmäla ägarbytet till samfälligheten (till exempel med ett mejl till riberstad@bizzbook.com ) så att framtida fakturor kommer till den nya ägaren. Samfälligheten behöver följande uppgifter:

 1. Vilken fastighet det gäller.
 2. Vilken dag ägarbytet sker.
 3. Kontaktuppgifter för de nya ägarna:
  1. Adress
  2. Telefon
  3. Personnummer

Vid ägarbyte måste säljare och köpare sinsemellan lösa vem som ska betala upplupen avgift, eftersom säljare och köpare under en övergångsperiod har ett gemensamt ansvar för att hela avgiften betalas vid rätt tidpunkt.

Säljaren bör informera köparen om att information om samfällighetsföreningen Riberstad finns på www.riberstad.se

Envac reparerar sopsugen

Envac kommer att reparera sopsugen nära Scaniaplatsen:

 • Start den 13:e mars 2017.
 • Reparationerna förväntas hålla på i två veckor.
 • Sektioneringar kommer att flyttas.
 • Under arbetets gång kommer Envac att belamra en yta nära Scaniaplatsen (öster om korsningen där Salongsgatan möter Lilla Varvsgatan, nära dammen) med följande:
  • En hjulbod
  • En 10-fotscontainer
  • Parkering till 1-2 fordon
  • Material

 

 

Envac-avtalet i praktiken

Envac-avtalet om service på sopsugsanläggningar och tillhörande tankar började gälla i februari. Samfälligheten Riberstad kommer halvårsvis att få en sammanställning från Envac om vilka större åtgärder som har vidtagits rörande de olika tankarna under perioden. Däremot kommer samfälligheten inte att få kostnaderna specificerade.

Halvårsvis kommer samfälligheten även att få en sammanställning av hur stor del av kostnaderna som är hänförbara till de enskilda tankägarna respektive samfälligheten. Detta för att samfälligheten ska kunna uppdatera den fördelningsnyckel som bestämmer hur stor del av avtalet som ska belasta tankägarna respektive Riberstad. Om en större del kommer att ligga på tankägarna än tidigare kommer detta att kompenseras via sänkta samfällighetsavgifter. Kostnaderna för tankägarna gällande sopsugen kommer därmed att bli relativt konstant.

Restavfallstanken hos samfällighetsföreningen Sundet imploderade under sommaren. Envac har ombesörjt utplacering av kärl och ansvarar helt för byte av tank. Tanken kommer att kunna bytas utan grävning eftersom den gamla tanken plockas upp i delar och den nya sätts ihop under jord i det befintliga hålet. På grund av Envac-avtalet kommer ingen extra kostnad att belasta samfälligheten Sundet på grund av tankbytet.

Hastigheten sänks utanför skolorna i Västra Hamnen

Samfällighetsföreningen Riberstad har länge önskat sig en lägre maxhastighet för bilar utanför Västra Hamnens skola. Nu ser det ut att bli verklighet! Kommunen skriver:

 • ”Efter ett beslut i Tekniska Nämnden ska alla grundskolor i Malmö få hastighetsbegränsning 30 km/h. Detta ska genomföras successivt under 2016 och 2017. I västra hamnen planeras hastighetsbegränsningarna utanför skolorna att införas under sommaren.”