Från styrelsemötet 20:e april 2021

Styrelsemötet ägnades till stor del till att förbereda den annalkande föreningsstämman (27:e april).

  • Styrelsen konstaterade att vi även 2021 kan fortsätta med ett negativt resultat men att vi sedan behöver höja medlemsavgiften. Målet är att kunna bibehålla reserverna och driva föreningen med ett nollresultat.
  • Styrelsen konstaterade också att de skillnader som finns i intäkter mellan åren utgörs av periodiseringar och att förklaringarna till de senaste två årens höga underskott helt hänför sig till ökade underhållskostnader för att iordningsställa eftersatta arbeten.
  • Huvuddelen av dessa tunga investeringar är nu tagna vilket gör att utgifterna kommande år kan minskas.

Den sten utanför Salongsgatan 32 som kördes på av MatHem är nu lagad.

De pollare som kördes på vid genomfartsgatan (kommungata) kommer att lagas av Malmö Stad.

Arbetet med att få all belysning att fungera fortsätter – Per Brantmark ska påminna vår entreprenör Hambert igen om detta.

Från styrelsemötet 9:e februari

Budgetarbetet är klart, det för väntade underskottet blir ca 70 000:-. Trots detta så har föreningen en hyfsat stark ekonomi. Dock är det sannolikt att det inför 2022 bör göras en mindre avgiftshöjning, något som inte gjorts på över 10 år.

Vi kan konstatera att det fortfarande är en del lampor som inte fungerar – trots påstötningar på Hambert (vår entreprenör). Hambert har dock lovat att skyndsamt avhjälpa problemet.

Brf Salongen 16 har uppmärksammat styrelsen på att de har läckande dagvattenrännor vilket gör att de har fått fukt i garaget (norra sidan). Detta skall åtgärdas innan vattnet sätts på igen i april. I steg ett tätas rännorna med fogmassa. Räcker inte detta kan ett rör läggas i rännan från dammarna förbi fastigheten.

Samfälligheten har fått en hemställan från Johan Robach, Brf Oskarsgrundet om att Riberstad bör engagera sig i att det byggs en större återvinningsstation på området samt att parkeringsvillkoren förändras på genomfartsgatan (Salongsgatan) så att hanterverkare etc skall kunna parkera. Vidare framfördes synpunkter på att de pollare som satts upp vid ”stenbelagda rampen vid grönområdet” vid Brf Boken ut mot Salongsgatan borde avlägsnas.

Då styrelsens verksamhet regleras av våra stadgar, stadgar som noga preciserar Riberstads ansvarsområden och då ovanstående punkter inte ingår i dessa har styrelsen, via Anders Adielsson, förklarat att dessa punkter ligger utanför våra ansvarsområden och att Oskarsgrundet därför måste ta upp detta direkt med Malmö Stad.

Från styrelsemötet 15:e december 2020

Budgetarbetet fortsätter. Tack vare noggrann uppföljning under året ligger samtliga kostnader och intäkter rätt konterade. För att minska den budgeterade förlusten kommer planerat underhåll att dras ner till 100 000 kronor.

Det bestämdes att styrelsearvode för 2019 delas ut som brukligt. Totalt 1 ½ basbelopp fördelas på styrelsen. Beloppet delas lika på ordinarie/aktiva styrelseledamöter. Dock erhåller ordförande, ekonomi och sekreterare 2000 kronor extra på grund av större arbetsbörda under 2019.

Ett parkeringsbolag har hört av sig för att hjälpa till med parkeringsövervakning på området. Styrelsen anser att situationen är under kontroll och det har hjälpt att sätta ”snälla” lappar på felparkerade bilar. Att använda sig av parkeringsbolag skulle sannolikt innebära mer irritation hos boende än glädje. Styrelsen beslutade därför att avböja erbjudandet.

Belysning: Det finns några lampor som inte lyser i området. Vår entreprenör Hambert informeras om detta.

Informationspunkt: Brf Havslunden har en tank som imploderat men tack vare Envac-avtalet täcks kostnaden för återställandet av Envac.

Tom har skrivit till Lars Johansson på gatukontoret och ifrågasatt rimligheten i att VASyd inte bistår bättre för att hjälpa Salongsgatan 46 a-d med den krånglande brunnen.

Från styrelsemötet 10:e november 2020

Situationen hos Brf Kajutan med vattenläckage ner i källare har blivit bättre efter att läckande fogar i dagvattenrännan tätats. Samfälligheten kommer även att bistå med att täta kring Brf Kaj – Sundspromenaden – även där misstänks läckande skarvar orsaka problem i ett garage – men detta är betydligt osäkrare än fallet med Brf Kajutan. Detta då här inte ligger något konstant vattenflöde i rännan – utan endast normalt regnvatten.

Budgetarbetet har påbörjats. Även nästa år kommer samfälligheten att gå med ett underskott – dock lägre än tidigare – sannolikt hamnar underskottet på mellan 25-50 000 (efter avsättning till underhållsfond).

Bedömningen är att Riberstad har råd att gå med underskott åtminstone ett år till innan justering av avgifterna måste göras.

Salongsgatan 46 a-d har problem med avloppen och har vänt sig till Riberstad för hjälp. Vi har bistått med kontakter mm men har inte engagerat oss i övrigt eftersom detta ligger utanför Riberstads ansvarsområde.

Marktegel: De skuggiga, hala norrsidorna har nu sprutats med Grön Fri – förhoppningsvis leder detta till mindre problem med halka.

Från styrelsemötet 29:e september 2020

Norrsidorna på markytorna, där det under höst och vinter ofta är halt på grund av alger, är nu bekämpade med Grön Fri.

Gatumiljön är inte perfekt, men olovlig parkering har minskat i området, kanske som en konsekvens av att samfälligheten har satt ”vänliga och förklarande” lappar på felparkerade fordon, som ofta ägs av boende i området.

Styrelsen bestämde sig för att uppmärksamma Hambert (vår entreprenör för utemiljön) på att de måste kolla belysningen mer regelbundet. Det är fortfarande problem på Salongsgatan 32 (Brf Boken) med felaktiga glödlampor som måste åtgärdas.

Brf Kajutan har vänt sig till Riberstad för att få hjälp med läckande fogar i dagvattenrännorna som sträcker sig runt fastigheten. Styrelsen har inspekterat och bett Hambert att åtgärda. Brf Kajutan misstänker att de läckande fogarna kan vara en bidragande orsak till att det tränger in fukt i deras källare. Problemet förstärks av att dagvatten från Aquapunkt 4 (ovala dammen vid Salongsgatan 58) har letts till kanalen via denna dagvattenledning. Därav har det kontinuerligt varit rinnande vatten i rännan, vilket ändrades omedelbart. Hambert kommer att täta fogarna inom kort.

För mer detaljerad information, kontakta ordföranden: tom@manochfru.se

Från styrelsemötet 18 augusti 2020

Vid styrelsemötet kunde vi konstatera två viktiga saker:

1. Envac har äntligen försett oss med en tillförlitlig karta över samtliga tankar och tanknummer i området. Detta innebära att vi inte behöver lägga ner lika mycket tid för att kontrollera Envacs fakturor avseende reparation av tankar mm utöver avtal.

2. Det andra som var mycket tillfredställande var att Envac krediterat en faktura som vi bestritt angående just en sådan reparation där det var svårt att härleda kostnaden till en tank på grund av slarvig specificering från Envacs sida.

Styrelsen har vidare skapat en ”parkeringslapp” som kan sätts på bilar som stått felaktigt parkerat vid flera tillfällen. Om någon medlem önskar en sådan lapp så är det bara att höra av sig till sofielejdstrom@gmail.com

När det gäller utemiljön så ser området i stort bra ut.

Vi kommer att be vår entreprenör Hambert att bekämpa alger som gör det gula teglet halt framåt hösten. Ett förslag är att spruta Grön Fri eller motsvarande miljövänligt medel på utsatta områden (framför allt norrsidor).

Visst problem finns fortfarande med enstaka ytterbelysningar som blinkar eller är släckta – vår entreprenör är meddelad.

Styrelsen ber om ursäkt för att det inte skrivit någon sammanfattning för mötena i maj och juni. Om någon har frågor om detta är ni välkomna att ringa till ordföranden, Tom 0705-949195.

Störning i sopsugen, norra delen av Riberstad

Envac, vår entreprenör som sköter tömningen av våra tankar (både matavfall och restavfall) har fått problem med tömningen av tankarna i norra delen av Bo01. Orsaken är att det läcker in vatten i rören. Dockan som berörs är den som ligger på Lilla Varvsgatan – vilket drabbar ca hälften av hushållen inom Riberstad.

Reparationen kommer att ta två veckor och under tiden kommer sopkärl att sättas ut.

Envac återkommer med när reparationen kommer att starta. Fram till dess kommer tömningen att ske som vanligt, men i samarbete med en vattensug som tömmer rören från vatten innan tankarna kan tömmas.

Från styrelsemötet 2020-04-14

Huvuddelen av mötet fokuserade på den kommande föreningsstämman, årsredovisning och budget.

2019 har varit ett år där stora utomhusarbeten har genomförts, ett arbete som fortsatt in på Q1 2020. De arbete som avses är framförallt träarbeten kring aquapunkterna och byte av bärlager/singel kring de samma.

Detta gör att även 2020 blir ett år med höga kostnader.

Trots detta röstade mötet enhälligt för oförändrade avgifter eftersom vi trots de stora investeringarna har drygt 800 000 i underhållsfond och 1,5 miljoner i likvida medel.

Fortsatte att diskutera Envac och det möte som vi skall ha med dem för att få ett bättre och närmare samarbete. Som tidigare nämnts handlar det framförallt om specificering av extra kostnader som t.ex. stopp i sopsugen.